[Video] Các sản phẩm, tiện ích của Trung tâm
Video các sản phẩm, tiện ích của Trung tâm nghiên cứu ứng dụng dữ liệu dân cư và CCCD.