[Video hướng dẫn] Cấu hình tham số, Thiết lập sơ đồ CSLT