[Video hướng dẫn] Đăng ký, Thiết lập loại phòng CSLT