[Video hướng dẫn] Đăng nhập, Thiết lập dịch vụ CSLT