[Video hướng dẫn] Quản lý nhân viên CSLT, Quản lý nhóm phân quyền CSLT