Hợp đồng điện tử- eContract
Hợp đồng điện tử eContract cho phép các bên giao kết các loại hợp đồng bằng phương tiện điện tử như khởi tạo, đàm phán, ký kết, quản lý, lưu trữ và tìm kiếm hợp đồng.
anh tin bai

Hợp đồng điện tử eContract cho phép các bên giao kết các loại hợp đồng bằng phương tiện điện tử như khởi tạo, đàm phán, ký kết, quản lý, lưu trữ và tìm kiếm hợp đồng. Trong đó, cá nhân ký hợp đồng điện tử được xác thực, định danh thông qua việc sử dụng trí tuệ nhân tạo và thông tin dân cư và dữ liệu sinh trắc học từ CSDL QG về dân cư và CCCD trong quá trình eKYC. Hệ thống hỗ trợ nhiều hình thức ký điện tử như ký bằng chứng thư số công cộng hoặc ký bằng xác minh OTP hoặc sinh trắc học.