image banner
Khảo sát nhu cầu về hệ thống CCCD điện tử của Bộ Công an
         Nhằm mục đích khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu Căn cước công dân, Bộ Công an lên kế hoạch xây dựng hệ thống Căn cước công dân điện tử - cho phép công dân đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với mức độ đảm bảo danh tính số cao nhất. Căn cước công dân điện tử có giá trị sử dụng trong các giao dịch yêu cầu căn cước công dân hoặc chứng minh dân dân hoặc hộ chiếu (sau đây gọi là giấy tờ tuỳ thân) được thực hiện trên môi trường mạng.
Đồng thời, công dân có thể xuất trình Căn cước công dân điện tử trên ứng dụng do Bộ Công an xây dựng thay cho Căn cước công dân thẻ cứng phục vụ các giao dịch trong trong xã hội đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.
Hệ thống Căn cước công dân điện tử cũng cung cấp các dịch vụ cho phép các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp định danh công dân, xác thực công dân trên môi trường điện tử, cập nhật dữ liệu thống kê, dữ liệu thông tin cá nhân từ các CSDL của Bộ Công an, thông tin được công dân cung cấp, xác thực trong quá trình đăng ký tài khoản Căn cước công dân điện tử trong phạm vi cho phép, phù hợp với quy định của Pháp luật). Bộ Công an lập phiếu khảo sát này nhằm khảo sát nhu cầu của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (sau đây gọi chung là đơn vị) về việc khai thác dữ liệu từ hệ thống Căn cước công dân điện tử cho mục đích phục vụ lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phục vụ cho các hệ thống CSDL chuyên ngành của các Bộ/Ban/Ngành, Tỉnh/Thành phố hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ hợp pháp của các tổ chức doanh nghiệp khối tư nhân.
Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng mong nhận được ý kiến góp ý, đề xuất để xây dựng hệ thống đáp ứng nhu cầu của xã hội cũng như thuận tiện cho các giao dịch, hoạt động giữa công dân và tổ chức khi có Căn cước công dân điện tử.
Quý Đơn vị vui lòng điền thông tin trong các mục dưới đây để hoàn thành phiếu khảo sát!Tải về