Phần mềm quản lý lưu trú trực tuyến - ORM
Các cơ sở lưu trú sử dụng phần mềm ORM để quản lý khách lưu trú. Cơ sở lưu trú có thể dễ dàng quản lý, cập nhật tình hình khách lưu trú, đăng ký trực tuyến thông tin khách lưu trú đến cơ quan quản lý một cách nhanh chóng, chính xác, tiện lợi.
anh tin bai

Các cơ sở lưu trú sử dụng phần mềm ORM để quản lý khách lưu trú. Cơ sở lưu trú có thể dễ dàng quản lý, cập nhật tình hình khách lưu trú, đăng ký trực tuyến thông tin khách lưu trú đến cơ quan quản lý một cách nhanh chóng, chính xác, tiện lợi. Các tính năng điển hình gồm Đăng ký thông tin lưu trú; Thiết lập cơ sở lưu trú; Quản trị điều hành SXKD; Báo cáo thống kê và hơn thế nữa
Cơ sở lưu trú có thể sử dụng phần mềm đóng gói hoặc gọi các API để tích hợp vào phần mềm riêng mình..