SMS Brandname
SMS Brandname thực hiện việc gửi tin nhắn tới số điện thoaị của người dân, doanh nghiệp có sử dụng các dịch vụ do Trung tâm Nghiên cứu - Ứng dụng Dữ liệu Dân cư và Căn cước công dân cung cấp.
anh tin bai

SMS Brandname thực hiện việc gửi tin nhắn tới số điện thoaị của người dân, doanh nghiệp có sử dụng các dịch vụ do Trung tâm Nghiên cứu - Ứng dụng Dữ liệu Dân cư và Căn cước công dân cung cấp. Tin nhắn sử dụng Brandname (tên thương hiệu dịch vụ) để khách hàng/người dân dễ dàng nhận biết, đảm bảo độ tin cậy của tin nhắn. Dịch vụ cho phép chủ động gửi tin nhắn khi cần quảng bá thông tin hoặc theo từng sự kiện, dịch vụ mà khách hàng/người dân sử dụng.