Phiếu khảo sát Các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và các Bộ, Ngành về dịch vụ định danh và xác thực điện tử
 

Phiếu khảo sát doanh nghiệp tài chính ngân hàng

Tải về


 
 

Phiếu khảo sát doanh nghiệp viễn thông

Tải về 

 

Phiếu khảo sát dịch vụ công các Bộ, Ngành

Tải về


 
 

Phiếu khảo sát Bộ Tư pháp

Tải về


 
 

Phiếu khảo sát Sân bay

Tải về


 
 

Phiếu khảo sát trung tâm công nghệ phòng chống COVID-19

Tải về


 
 

Phiếu khảo sát Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Tải về